Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Mobilita

3. Byl/a byste ochoten/a nabídnout spolupráci jiné PS než domovské?

B. Lidé


10. Uveďte, které činnosti členové vašeho oddílu ve věku 15+ nejraději realizují.

vzdělání

příležitost seberealizace

zkušenosti

Jiné:

Letní táborové školy

Zahrajte dobrovolníkům

Kamínka

15. Zaškrtněte (možno více odpovědí), do kterých aktivit nebo projektů se vaše PS/oddíl zapojuje.

CVVZ

RVVZ

Cena ČRDM Přístav

1. Využili byste nabídky dobrovolníka jiné pionýrské skupiny, který studuje nebo pracuje ve vašem městě?

2. Považovali byste za přínosné mít kontakty na tyto pionýry, kteří studují nebo pracují ve vašem městě a jsou ochotni s vaší pionýrskou skupinou spolupracovat a nabídnout vám svoje zkušenosti a dovednosti?

5. Považujete systém vyznamenávání dobrovolníků v Pionýru za dostatečný? Pokud ne, uveďte důvody (např. jaké vyznamenání vám chybí a proč).

4. Využíváte na vaší PS/KOP vyznamenávání dobrovolníků? Pokud ne, uveďte důvody.

6. Máte na vaší PS nebo KOP vlastní systém vyznamenávání, který doplňuje morální odměňování dobrovolníků v Pionýru? Pokud ano, uveďte stručně váš systém včetně způsobu vyznamenávání.

Vyznamenání

7. Pracujete na vaší PS/KOP s pionýry ve věku 15+? Pokud ano, uveďte, jakou formou probíhá péče či příprava 15+.

Věková kategorie 15+

„velký děti“ (1) - Členové, kteří tak nějak vyrostli a stále je baví hrát si s ostatními (mladšími).

„rejpalové“ (2) - Kritici, kteří mají stále potřebu nesouhlasit.

„nudiči“ (3) - Neslaní, nemastní, nezapálení, žijí v našem oddíle ze setrvačnosti.

„vymlouvači“ (4) - Promiň, já nemůžu, já toho teď mám hodně.

„instruktoři“ (5) - Jeví zájem o činnost v oddíle, udržují v něm život a pracují na rozvoji své osobnosti.

„bossové“ (6) - Všechno znají a podle nich by činnost oddílu či celé skupiny mohli řídit sami.

8. Zaškrtněte, jak byste nejlépe charakterizovali členy vaší skupiny/oddílu/klubu ve věku 15+. Do políčka vpravo uveďte přibližné procentní zastoupení.

9. Co podle vás nejvíce chybí pionýrům 15+? Uveďte přibližné procentní zastoupení.

zájem něco dělat

jiné 1:

jiné 2:

11. Uveďte, na co nejvíce slyší vaši pionýři ve věku 15+ (např. zábava, akce, kamarádi, pochvala...).

Průvodcování

12. Zabýváte se ve vaší PS/oddílu průvodcováním (prováděním začínajícího dobrovolníka na jakékoli pozici zkušeným dobrovolníkem)? Pokud ano, jaká pozice je nejčastěji průvodcována?

13. Připravujete se v oblasti personalistiky na provádění začínajících dobrovolníků? Pokud ano, napište jak.

14. Máte představu, jak tuto péči o lidi uvést do praxe? Pokud ano, stručně tuto představu popište.

PS:

KOP: