Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Prezentace oddílů

C. Komunikace


3. Jaký efekt mají vaše náborové akce v počtu nových členů?

Jiné:

Pionýr Open

72 hodin (ČRDM)

Opravdu dobrý tábor

12. Zaškrtněte (možno více odpovědí), do kterých aktivit nebo projektů se vaše PS/oddíl zapojuje.

Český den proti rakovině

1. Soutěž Sami o sobě

2. Máte dostatečné množství materiálů k prezentaci? Pokud ne, napište, co vám schází.

4. Máte dostatek instruktorů a vedoucích? Pokud ne, napište, jaké jsou dle vás důvody.

11. Jsou informační toky mezi organizačními úrovněmi Pionýra podle vás dostatečné? Pokud ne, proč?

5. Zaškrtněte, jakým způsobem získáváte vedoucí a instruktory.

Z vlastních řad

Z řad kamarádů členů

Jinak:

Využívání ocenění a vyznamenání

Zvýhodněné poplatky na akcích

Hrazené vzdělávání

Prostor pro seberealizaci

Jinak:

6. Zaškrtněte, čím motivujete instruktory a vedoucí pro práci.

Partnerství

7. Znáte rodiče „svých“ dětí a komunikujete s nimi? Pokud ne, co je podle vás důvodem?

8. Využíváte rodiče (zákonné zástupce) při některých činnostech (doprava, brigády, revize zařízení, dohledy apod.)? Pokud ne, proč?

s jinou organizací:

s firmou

s obcí

se školou

9. Zaškrtněte, zda vaše PS spolupracuje:

web KOP

prihlasovna.pionyr.cz

10. Zaškrtněte, které informační kanály používáte:

www.pionyr.cz

servis.pionyr.cz

oblastní porady

Jiné:

Facebook KOP

Komunikační toky

Horké novinky

Mozaika Pionýra

Horké novinky KOP

Facebook- skupina pro členy „Pionýr (official)“

porady v rámci KOP

web PS

Facebook PS

a. v rámci spolku

b. navenek

Jiné:

vlastní web

sociální sítě

letáky

vývěsky, nástěnky

vlastní mailing

vlastní informační bulletin

místní a regionální média (tisk, rozhlas, televize)

Udržitelnost členů

PS:

KOP: